Условия за ползване

Условия за ползване


УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,
Вашият достъп и използването на интернет сайта на Lape.bg се определят и регулират от описаните по-долу условия за ползване, както и всички съществуващи правни норми, закони и регулации.
Моля, прочетете внимателно условията преди да използвате този сайт. Достъпвайки и използвайки този сайт, вие приемате безусловно и без ограничения тези условия. В случай, че не сте съгласни с условията по-долу, моля, не използвайте този сайт.
 
Настоящият документ съдържа условията за ползване, съгласно които сайтът LAPE.BG предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители на Сайта.
СОБСТВЕНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържанието на Сайта (наричано по-надолу "Съдържание") е собственост на Lape.bg, включително текстовете в него, оформлението и изображенията, но без да се ограничава до тях.
Съдържанието е предмет на авторско право по силата на Закона за авторското право и сродните му права. Забранено е използването на Съдържанието или каквито и да са части от него, освен с предварително разрешение от собственика на Сайта.
Споменатите в Съдържанието наименования на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на техните собственици. Правото за достъп до този Сайт не предоставя право за ползване, на която и да е марка по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие на собственикът ѝ.
ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
При използване на сайта Вие:
•       Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от Съдържанието, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху Съдържанието;
•       Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от Сайта и Съдържанието без изрично писмено разрешение от Lape.bg;
•       Нямате право да копирате частично или изцяло Сайта или Съдържанието му, освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, разпространявате,  възпроизвеждате, публикувате, или да давате под наем, да създавате материали на базата на Сайта , да прехвърляте, продавате или използвате частично или изцяло Сайта или Съдържанието му, да го  използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение на Lape.bg;
•       Нямате право да използвате Сайта за изпращане на каквито и да е материали, включващи противозаконно, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно съдържание, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави, или репутацията и доброто име на Сайта ;
•       Нямате право да използвате Сайта за реклама без изрично писмено съгласие на Lape.bg.
ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ
Съдържанието на Сайта е такова, каквото е, без каквито и да е гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, коректност, достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността на информацията, публикувана в него.
Lape.bg може да променя информацията на Сайта без предварително уведомление.
Lape.bg не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този Сайт за всеки, отвсякъде и по всяко време.
Използването на Сайта е изцяло отговорност на неговите потребители. Lape.bg, негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този Сайт , не носят никаква отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или други щети, породени от използването на Сайта или свързани с него.
Сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. Lape.bg не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на тези сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че Lape.bg одобрява или потвърждава информацията в него.
Lape.bg носи отговорност пред потребителя само в предвидените от българското законодателство случаи.
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Всяка лична информация, която попълвате в Сайта или изпращате към него чрез имейл или друг начин, ще бъде използвана в съответствие със законовите правила за защита на личната информация. Информацията, изпращана към Сайта се счита за неконфиденциална, без права на собственост.
АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ
При наличие на основателни причини, дадена поръчка може да бъде анулирана от служител на Lape.bg. Такива причини са например  -  изчерпана наличност, неприемлив срок за доставка или неприемлив аналог на изчерпания продукт, но без да ограничение до изброените причини.
Ако Ви се наложи да откажете поръчка, свържете се със служител на Lape.bg на посочените телефони за контакт.
ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ ИМА ПРАВО ДА ВЪРНЕ ПОРЪЧАНИТЕ ОТ НЕГО СТОКИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената чрез този сайт стока в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя.
Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни.
Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от доставчика.
Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Потребителят заплаща преките разходи за връщането на стоките.
РЕКЛАМАЦИИ
Рекламации се приемат в случаите, когато:
•       е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока;
•       стоката е повредена по време на доставката ѝ.
Допълнителна информация относно Условията за ползване можете да получите на посочените телефони за контакт.
 
Lape.bg запазва правото си да променя условията за ползване на сайта по всяко време без предварително уведомление. Задължение на потребителя е да се запознае с текущите условия за ползване.
Условията за ползване на сайта са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези условия въпроси се решават в дух на взаимен компромис и в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите условия или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентния български съд.

Бюлетин

* Е-поща:

* Име:

* Списък